جستجوی پزشکان

کارشناس مربوطه خانم ف.جوانمرد

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه خانم ف.جوانمرد

مرکز شفا طب عرفان درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۱۰۱۴۴۳۶۲۲ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه خانم م.خزلی

درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۱۲۵۸۷۰۱۵۶ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه آقای وحید رشیدی

مرکز شفا طب عرفان درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۳۳۸۵۳۱۲۵۳ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه خانم سمیرا بیانی

مرکز شفا طب عرفان درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۳۳۹۶۸۵۱۶۷ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه خانم لیلا انصاری

مرکز شفا طب عرفان درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۳۵۳۸۱۵۷۴۱ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه خانم آوا عالی

مرکز شفا طب عرفان درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۹۰۱۰۳۶۰۸۵ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کارشناس مربوطه خانم شقایق تدین

مرکز شفا طب عرفان درمان در منزل خدمات پزشکی در منزل خدمات پرستاری در منزل ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل انجام سونوگرافی در منزل گرفتن عکس رادیولوژی در منزل گرفتن نوار قلب در منزل انجام آزمایش خون در منزل اکوی قلب در منزل انجام فیزیوتراپی در منزل انجام گفتاردرمانی در منزل انجام کاردرمانی در منزل پرستاری سالمند در منزل پرستاری کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل پرستاری سالمند در بیمارستان تزریقات در منزل پانسمان زخم در منزل وصل سرم در منزل و … را ارائه می دهد تلفن هماهنگ کننده : ۰۹۳۰۷۳۴۵۱۵۰ در صورت تماس با کارشناس مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف خدمات بهره مند می شوید .

ارسال شده در بازاریابی توسط مدیریت
پنج شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

درآمد میلیونی بدون حضور سر کار

درآمد میلیونی بدون حضور سر کار (حداقل درآمد ماهیانه ۱  میلیون )

برای آشنایی با کار و فعالیت ما به لینک زیر مراجعه نمایید .

لطفا  اینجا  کلیک فرمایید .

t1

ارسال شده در بازاریابی, بلاگ, پاراکلینیک توسط مدیریت